Xem nội dung

越南国家银行

Giới thiệu sơ lược về thành tích

Ng?n hàng Nhà n??c Vi?t Nam是越南的中央国家银行,我们翻译了其2016年的《越南银行政府工作报告白皮书》

Thuộc tính thành tích
  • Thời gian: 2018-11-03 16:53
  • Mục: Tài chính
  • Tác giả: 阮氏阳光
Giới thiệu chi tiết / Shows

Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam是越南的中央国家银行,我们翻译了其2016年的《越南银行政府工作报告白皮书》。

Thành tích có liên quan / about photo